AVG REGLEMENT

AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)

 

Vanaf 25 mei 2018 moeten zorgverleners e.d. voldoen aan genoemde verordening. Samengevat houdt dit het volgende in.

 

Algemeen

Bij uitoefening van mijn praktijk Aider heb ik ingevolge de AVG een informatieplicht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Toepassing

Ik (Adri Blonk) verzamel in mijn praktijk als verantwoordelijke uw (medische) persoonsgegevens en leg deze vast in uw dossier.

 

Verwerking: gebeurt overeenkomstig de AVG en overige wet- en regelgeving. Voor het leveren van goede zorg is het noodzakelijk dat ik uw (medische) relevante gegevens verwerk. Gebruik van uw gegevens voor andere dan genoemde doeleinden kan alleen als u tevoren toestemming geeft. Relevante persoonsgegevens voor Aider zijn: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummers en gegevens m.b.t. gezondheid. Voor het mogen verwerken is uw ondubbelzinnige toestemming vereist en t.a.v. gegevens aangaande gezondheid uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Uw rechten zijn: inzage en afschriften van door Aider verwerkte persoonsgegevens. Meent u dat deze gegevens niet of niet langer volledig zijn kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken deze aan te passen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen, dan wel verzoeken de verwerking te beperken en/of over te (laten) dragen aan een derde. Binnen 4 weken wordt u schriftelijk geïnformeerd t.a.v. uw verzoek.

 

Bewaren persoonsgegevens: niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden van verwerking, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn geldt.

 

Beveiliging persoonsgegevens: Aider heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Vragen: over privacy kunt u mij stellen.

 

Klachten: omtrent verwerking van uw persoonsgegevens kunt bij mij en bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.